Ознайомтесь, будь ласка, з правилами оформлення тез. Роботи направлені в іншій формі до розгляду прийняті не будуть.

Вся відповідальність за точність, достовірність і коректність інформації, що міститься в тезах, покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редакцію тексту роботи.

Матеріали конференції будуть видані у вигляді збірника тез. Розсилка електронних матеріалів конференції буде тільки авторам, чиї матеріали увійшли до збірки! Збірнику матеріалів присвоюються індекси ISBN, УДК.


Оформлення тез


Тези повинні надсилатись українською мовою.

Тези російською мовою до розгляду не приймаються!

Резюме англійською мовою не потрібне!


УНІКАЛЬНІСТЬ ТЕКСТУ ТЕЗ: 80-100%

*Згідно з положенням «Про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» Ваші тези будуть перевірені на унікальність тексту.


Тези подаються у вигляді прикріпленого документа MS WORD у форматі .doc, .docx, обсяг тексту – до 3 стор. формату А-4, шрифт Times New Roman; розмір- 14; міжрядковий інтервал – полуторний, вирівнювання – по ширині; поля – 20 мм. Не допускається перенесення слів вручну. Часто використовувані в тексті і загальноприйняті терміни можна наводити у вигляді абревіатур з обов’язковою розшифровкою при першій згадці, цифрові значення – в одиницях СІ.

Тези не повинні містити таблиць, малюнків, графіків.

Текст не повинен вказувати назви лікарських препаратів, можливо використовувати тільки діючи речовини.

ДОКУМЕНТ MS WORD повинен містити наступну інформацію:

Назва. Не більше 15 слів малими літерами (починаючи з великої); без лапок і крапки в кінці речення, без використання абревіатури. Неприпустимо вказівку торговельної назви лікарського засобу (вказується тільки діюча речовина препарату).

Автори. Вказуються тільки прізвища та ініціали авторів, через коми (без зазначення посад, звань і т.д.) (Прізвище І.О., Прізвище І.Б.). Авторів – не більше 5 (1-доповідач та якщо є соавтори - не більше 4).

Установа. Установа, в якому виконана робота. Наводиться повна назва установи або установ, в якому була виконана робота.

Місто, країна


Текст тез, за структурою: Актуальність. Мета. Матеріал і методи. Результати. Висновки.


Інформація про авторів – Вкажіть детальну інформацію про кожного автора, включаючи ПІБ, звання, посада, місце роботи